Emlékiratok és látásmód

Emlékiratok és látásmód

3 hyperopia lencsék

Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényének irodalmi vonzódásai és választásai tanulmány Az lézeres látás, aki megtette közötti években írt, ban megjelent Emlékiratok könyve keletkezési körülményeiről és folyamatáról szóló, Hazatérés című esszében írja Nádas Péter az emlékiratok és látásmód Képzelgéseimnek legkisebb gyerekkorom óta két határozott formája emlékiratok és látásmód.

Vagy a halálomról morfondírozom, annak várható közelségéről, módjáról, lehetséges érzeteiről, kicsit úgy, mintha a saját temetésem utánról szemlélném már az egészet, avagy csillapítani e gondolat által kiváltott fölfokozottságot, legyen e fölfokozottság akár komikus, akár tragikus természetű, történeteket költök, komplett cselekménysorokat, meséket, históriákat, melyek megoldása megint csak egy nézz a távolba. E tekintetben emlékiratok és látásmód Emlékiratok könyve olyan műfaj- és hagyománytudatos, hangsúlyosan irodalmias emlékezetben vagy képzeletben fogant szövegrétegekből építkezik, amelyek éppenséggel, a rafináltan beillesztett háttértörténet szerint, egy már halott szépírótól, a mindvégig névtelenségben maradó emlékiratírótól, az ő egyszerre egzisztenciális és irodalmi törekvéseiből származnak.

Ahogyan arra a több történetszálból szőtt Emlékiratok könyve elemzői közül számosan felhívják a figyelmet. És miként Esterházy jó néhány műve, úgy Nádas vallomásos emlékirata is még távolabbra, az irodalmi modernségen jóval túlra vezeti tekintetünket: a világirodalomban egészen Ágostonig, a magyar irodalomban meg Bethlen Miklósig. A Nádas-féle emlékirat: a hagyományos, premodern-ágostoni eredetű és modern- rousseau-i változásokon átesett vallomás ironikus formája; a kendőzetlen személyesség elemi, maradéktalanul emlékiratok és látásmód nem teljesíthető igényének szabatos átfogalmazása; a teljes körű és kellő mélységű, már-már gyónásértékű vallomás művi pótléka; a hiány érvényes szépirodalmi álcája.

Én bizony, ha akarnám, sem tudnám leírni.

Naplók és emlékiratok az első világháborúból. In: Tempevölgy, 6. (2014) 4. 69–75.

És nem szabad elfeledkeznünk a Proust és Mann vonatkozásában is fontos előképről: Kafkáról — mint a Nádas-próza, azon belül az Emlékiratok könyve hol lappangó, hol felszínre törő, miáltal a prousti-manni jellegű szöveghomlokzatot látványosan felsebző eleméről.

A motivikus vagy szövegszerű világirodalmi áthallások gazdag tárháza, a modern regényforma nem is annyira hommage-jellegű, mint inkább kritikai, olykor parodisztikus feldolgozásának helye: az Emlékiratok könyvének tizenkilencedik századvégi történetszála, amelynek hőse a Thomas Mann- vagy Marcel-alakmás szépíró, Thomas Thoenissen. E, Ami önmagában véve is jókora teljesítmény.

Csaba Katona Katona Csaba tokat. Miért fontos ez? Az elemző törté- nész utólag, a pillanatnyi benyomásoktól mentesen, Naplók és emlékiratok ám az utólagos történések ismeretében, személyes élményektől nem befolyásolva tekint vissza az ese- az első világháborúból ményekre. Ám egy napló a pillanatnyi érzések, a későbbi tudás nélkül rögzíti az eseményeket és ref- lexiókat. S mivel íróik az eseményeket megélték, kétségkívül érzelmek is árnyalják azokat.

Ám hiba volna, ha nem vennénk figyelembe a tematikus és stiláris felszabadítás Nádas saját személyére, alkatára szabott vonatkozásait. Ebből a szépen kitervelt stilisztikai játékból még mindig kimaradtam volna én. Warnemündét a regényeiből, leveleiből, emlékezéseiből ismert Travemündére kopírozta az agyam.

Tartalomjegyzék Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényének irodalmi vonzódásai és emlékiratok és látásmód tanulmány Az és közötti években írt, ban megjelent Emlékiratok könyve keletkezési körülményeiről és folyamatáról szóló, Hazatérés című esszében írja Nádas Péter az alábbiakat: Képzelgéseimnek legkisebb gyerekkorom óta két határozott formája van.

Thomas tehát szakszervezeti beutalót kapott egy warnemündei üdülőbe. S éppen abba az épületbe, ahol egykor szerelemmel szeretett egy fiút.

Akit végül is féltékenységében meggyilkolt egy másik fiú.

Az emlékirat-irodalom gyűjtőnév alatt kelt szövegtípusok sorába tartoznak a kezdetleges műformák, mint például a kalendáriumok mintájára vezetett krónikák, naplók, diáriumok, de a

Most erre emlékezik. Thomas M. Warnemündében reggelizik. Ezt a kulináris címet adtam volna elképzelt elbeszélésemnek. Képzelegtem, emlékiratok és látásmód hogy a képzelet soha nem lépheti át a realitás által engedélyezett határokat, arról csak akkor bizonyosodtam meg e tekintetben is, mikor néhány év múltán olvasni kezdtem az általam igencsak tisztelt, tehát nem kevés elnéző gúnnyal szemlélt mester elviselhetetlenül terjengős naplóját, s ott, a naplót szerkesztő Peter de Mendelssohn egyik jegyzetéből értesültem, hogy müncheni éveiben Thomas Mann valóban szerelmi kapcsolatban élt együtt egy Paul Ehrenberg nevű festőművésszel, s e tragikusan megszakított szerelemről írt is egy fél regényt, amit Katja Pringsheimmel kötött házassága után megsemmisített.

De azt szívesen kihallgatnám, ahogy Nádas konverzál vele.

Emlékiratok és látásmód. Louis de Rouvroy, Saint-Simon hercege

Vajon milyen képet vágna olvasván az Emlékiratok könyvét? És milyet Nádas látva az övét? A regény tizenkilencedik századvégi történetének elbeszélésmódja, a fiktív Thomas Thoenissen túlfűtött hangja: nem csupán a hetvenes évekbeli névtelen emlékiratíró nyelvi teljesítményének stilizált, szentimentális-szecessziós változata, hanem a két emlékiratok és látásmód íróelőd látás- és beszédmódjának dús szövegparódiája is.

táplálkozás csökkent látással

Szükségszerű következménye annak, hogy a modern regényformával birkózó Nádas végül megtalálta a saját hangját, a saját helyét — ahonnan nézve Proust és Mann nyelvi-szemléleti öröksége csakis a stílusparódia tükrében nyilvánulhat meg. Az Emlékiratok könyvére vonatkozó másik, Ein zu weites Feld című keletkezéstörténeti esszéjében írja Nádas: A saját regényírói gyakorlatom borzalmas csődjei és megszégyenítő kudarcai vezetnek arra a […] megállapításra, hogy a regény történeti krízisének csupán addig a pillanatig van érvényessége, amíg a saját ismeretlen emlékiratok és látásmód krízisét nem sikerül a képzeletemre bízva, mások sorsának kríziseként átélnem.

A regényírás során jelentkező személyiségbeli krízis megoldása ismeretes: …akárha két szeléssel háromba vágtam volna magam. Azt mondtam, hogy talán van egy énem, ki tudja, de a képzeletemben biztosan van három személyem, s ők majd párhuzamosan beszélnek helyettem önmagukról.

Egyszerűen egy szó fogalmazódott meg, helyesebben hívódott le bennem: emlékiratok. Emlékiratokat fogok írni.

Emlékiratok és látásmód

Több ember, időben némiképpen eltolt, párhuzamos emlékiratát. Kicsit úgy, ahogyan Plutarkhosz az életrajzokat.

Én lehessek én

És ez a több ember mind én lehetnék, anélkül, hogy én lennék. Így értem el egy teljesen közönséges, általánosan elfogadott formához, amelybe úgy éreztem, beleférhetek.

A puszta stílusparódia Mann- és Proust-parafrázis és a pőre vallomáskényszer szélsőségei helyett a regényíró Nádas nem az éntől való teljes szabadulás útját, hanem az én szépirodalmi értelmezésének és felszabadításának, az elbeszélői hang aprólékos kidolgozásának különböző módjait választja.

képzés és a látás javítása

És míg az Emlékiratok könyvében a történetmondó én megsokszorozásáról beszélhetünk, addig a Párhuzamos történetekben majd az elbeszélő én emlékiratok és látásmód kiemelkedik a regényvilágból illetve időnként visszahullik oda.