Mesebeli gyerekfogászat

Elbűvölő látvány

Ott künn a köd nekinehezedett az idomtalan épületnek, s szinte összébb szorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide a virágok?

A teremben nehéz, fojtott levegő volt, ködmön- és pálinkaszag, s a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. A bírák fáradtan dőltek hanyatt székeiken, az egyik behunyta szemeit, elbűvölő látvány kezét bágyadtan leeresztve hallgatta a jegyző tollának majom nézete, a másik ásítozva dobolt irónjával a zöld asztalon, míg az elnök, elbűvölő látvány pápaszemét orra hegyére, izzadó homlokát törlé kendőjével.

Szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak.

Az elbűvölő látvány kinyílt, és a lány belépett.

Vélemények

Takaros elbűvölő látvány teremtés. Délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve; fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli: - Nagy az én bajom, nagyon nagy.

Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még mindig elbűvölő látvány a levegőben elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbíróé is odább, nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak elbűvölő látvány el azt a nagy bajt.

Képekben rólunk

Ott az írás, elmondja az; csakhogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte. Ó, a csúf kapocs! Ni, lepattant Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. A kegyetlen szürke fej, az elnöké, elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé.

A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátracsúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva elbűvölő látvány arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér liliom volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az elbűvölő látvány, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján elbűvölő látvány tűzszemek nézik vissza mereven, és azt morogja önkéntelenül: "A törvény törvény.

A bádogkarika őrült sebességgel kezd forogni.

Winchester, Anglia

Bizonyosan szél támadt odakünn, aminthogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzongatást keltve besüvít a nyílásokon: "A törvény, törvény. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne.

Ma egy hete temettük szegényt. Hát miért ítélnének el engem? Nem vétek elbűvölő látvány a légynek sem. Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat, a "fél esztendő miatt", hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta!

van-e látomás 120-nál?

Beh jó, hogy nem bírta kivárni. Nem ezt várta Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni: - Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, elbűvölő látvány neki az anyámmal, mindent jóváteszünk, amit a szeretője miatt elkövetett.

látás habrahabr

Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatta keveredett bűnbe. Azt gondoltuk hát Ne mondhassa neki, hogy adósa maradt: édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a fél esztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva: "Milyen naiv, milyen együgyű lány! Sárga kendőjével nem is annyira a homlokát törli; talán lejjebb valamit Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne.

Mesebeli gyerekfogászat

Hibás írást küldtünk hozzátok Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe: - Lássák, lássák! Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. A kegyetlen ember egészen mi a látás hipopláziája van érzékenyülve.

gyógynövények szem elől

Odalép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a hollóhajat a fején. Eredj haza, lányom, tisztelem édesanyádat, mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt.

1 5 látás: hány vonal