A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere

A vizuális érzékelés funkciói

A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere Célkitűzések A tanár szakos hallgatók átfogó képet kapjanak a téri-vizuális képességek rendszeréről.

3.1. A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere

Követelmények: A tanárjelölt legyen képes a szakrajz, műszaki rajz speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére. Legyen képes a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, a vizuális érzékelés funkciói és alkalmazására.

 • Típusok[ szerkesztés ] A tudatosságnak két típusát különböztetjük meg, amelyek jelentős vonatkozásban vannak az észleléssel: az érzékelhető valamely esemény, mely észlelhető és fizikai és a pszichológiai típus.
 • Pszichológia | Sulinet Tudásbázis
 • A vizuális érzékelés funkciói. Töltse le a látásteszt diagramot
 • Но когда люк открылся, эта надежда немедленно исчезла.

Legyen képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Legyen képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.

Tanulási idő: 45 perc Definíció Téri képességeknek tekinthetők azok a kognitív funkciók, amelyek képessé teszik az embert tárgyakkal való térbeli manipulációra, térbeli tájékozódásra, vizuális téri feladatok megoldására. Sjölinder, Egy másik értelmezés szerint a két- és háromdimenziós alakzatok észlelését, az észlelt információk tárgyak és viszonylatok megértését, valamint a problémák megoldására való felhasználását értjük téri képesség alatt.

Séra — Kárpáti — Gulyás, Carpenter és Just szerint a téri képesség két- és háromdimenziós alakzatok mentális reprezentációjának létrehozásában, a vizuális érzékelés funkciói, a vizuális érzékelés funkciói tulajdonságainak elemzésében nyilvánul meg.

Egy negyedik megközelítés a téri képesség vizuális észlelésben, mentális reprezentációban és a képzetek manipulálásában játszott szerepét emeli ki. Carroll, Végül egy ötödik meghatározás szerint a téri-vizuális képességek lehetővé teszik a környezetben való tájékozódást, a különböző szögben elforgatott objektumok elképzelését, és a tárgyak elhelyezkedésére való emlékezést.

a vizuális érzékelés funkciói

Lawton — Hatcher, Fontos! Nagy József szerint a kognitív képességek rendszere Nagy, téri-vizuális dimenzióban is értelmezhető.

Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

A téri-vizuális tanulás mint komplex képesség magában foglalja a téri-vizuális kommunikációt és a tudásszerző, valamint ezek metszetében a téri-vizuális gondolkodási képességet. E rendszer értelmében a téri-vizuális tudásszerző képesség komponensei az ismeretszerző, a problémamegoldó, illetve ezek metszete, a téri-vizuális alkotóképesség.

a vizuális érzékelés funkciói

Bálványos Huba és Sánta László szerint Bálványos — Sánta, a vizuális gondolkodási képesség a megismerési és az alkotóképesség metszeteként értelmezhető. A vizuális kommunikáció képességkomponensei tapasztalati-műveleti szinten az ábraolvasás és az ábrázolás, míg gondolati-racionális szinten az ábraértelmezés és az ábraalkotás képessége.

Tartalomjegyzék

Az észlelés fő funkciója a tárgyfelismerés, amiben az alak játssza a fő szerepet. A hiányos vagy pontatlan észleletekhez a korábbi tapasztalatokból származó és az emlékezetből előhívott belső képek és képzetek társulhatnak, mintegy kiegészítve, pontosítva, teljesebbé téve a látottakat, vagyis az észlelés konstruktív folyamatnak tekinthető, melynek eredménye a belső kép. E szemléleti kép különféle valódi térbeli, valóságot szimbolizáló vagy más néven ábrázolt látványok érzékelése, észlelése útján jöhet létre.

a vizuális érzékelés funkciói

Az ábrázolt látvány a valóság átalakított, a tudat exteriorizált, külső reprezentációja. Az észleléshez a szem sajátos térérzékelő mechanizmusokat használ.

Kiegészítések Az észlelés fogalma és funkciói Az észlelés percepció az érzékszervi adatokra épülő kognitív tevékenység. Az észlelés percepció azon pszichológiai folyamtok összessége, amelyek útján felismerjük, szervezzük, és jelentéssel ruházzuk fel a környezeti ingerekből érkező észleleteket. Az észlelésünket jelentősen befolyásolják előzetes tapasztalataink, ismereteink, pillanatnyi hangulatunk, szükségleteink, érdeklődésünk, valamint az adott kultúra, amelyben élünk. Az észlelésben nagyon fontos szerepe van a tanulásnak is. Az észlelés funkciói: lokalizáció és felismerés Lokalizáció Az észlelésnek a tárgyak felismerése mellett, fontos feladata a tárgyak helyzetének meghatározása.

A térbeli objektumok észlelésénél mélységérzékelő sajátosságokat binokuláris diszparitás, parallaxis, textúragradiens, nagyságkonstanciamíg az ábrázolt, síkbeli dolgok megértésében képzeleti és emlékezeti asszociációkat alkalmaz az egyén.

Arnheim szerint meglepő hasonlóság fedezhető fel az érzékszervek elemi működése és a gondolkodási műveletek között, vagyis a fogalomalkotás, az ítélet, a logika, az absztrakció vagy a következtetés az észlelés szintjén is értelmezhető. A megfigyelés valójában téri-vizuális észleletek összehasonlításain keresztül zajlik, amelyek feldolgozását a téri-vizuális gondolkodás irányítja.

A tanulás eredményessége szemléletes mutatója az iskola munkájának.

Piaget nyomán Bálványos és Sánta a képekkel, képzetekkel, belső mentális képekkel, a képzelettel operáló gondolkodási műveleteket tekintik vizuális gondolkodásnak. Kiemelik a rögzítés és felidézés, az összehasonlítás, az azonosítás, a ráismerés, a társítás, a sorképzés, a csoportosítás, az osztályozás, a rendezés, a redukció és szelekció, az indukció és dedukció, a transzformáció, stb.

Észlelés – Wikipédia

A téri-vizuális megismerés két elkülönülő, bizonyos szempontból szembenálló aspektusa a figuratív és a műveleti oldal. A műveleti aspektus értelmezhető téri-vizuális gondolkodásként, mely révén mentális átalakítások, transzformációk hajthatók végre. Piaget — Inhelder, Piaget szerint a képzet szembiztonsági monitorok érzékelés és a műveleti a vizuális érzékelés funkciói között elhelyezkedő, átmeneti képességként értelmezhető, mely funkciója szerint lehet reprodukáló az emlékezet segítségével ismételten felidézhető és anticipáló elővételezhető, megjósolható képzet.

Nagy József különbséget tesz objektivált valóság objektumainak technikai eszközzel való rögzítése; észlelés vagy képzelet alapján készített rajz és szubjektivált valóság objektumainak észlelete, képzete; technikai eszközzel vagy rajzolással rögzített kép alapján létrejött észlelet kép és képzet között.

Nagy, A számos képzetfajta közül kiemelhető a perspektív- a térbeli- és a térképzet.

A kognitív képességek javítsa a látást 3-mal

Definíció Perspektív képzet alakul ki a valódi térbeli vagy a valóságot szimbolizáló, különböző nézőpontú elölnézet, felülnézet, stb. Definíció Térbeli képzet jön létre több nézőpontú látvány egyesülésével. A többféle nézőpontú megfigyelési tapasztalatok alapján tárolt, axonometrikus jellegű emlékképek, képzetek formájában tudjuk felidézni és elképzelni a dolgokat és azok téri viszonylatait.

Környeiné Gere, ; A reproduktív térképzeteket kiváltó feladatok közül kiemelhető például a vetületek és axonometrikus képük egyesítése, míg a produktív térképzetet kiváltók között megemlíthetők a mentális térbeli transzformációk forgatás, tükrözés. A téri-vizuális és a verbális információk tárolásának és feldolgozásának rendszerszintű sajátosságaival és kapcsolatrendszerével, illetve azok eltérő megközelítésmódjával számos tanulmány foglalkozik Paivio, ; Kosslyn, ; Shepard, ; Pylyshyn, A tárolás elemi képzetek, direkt észleleti és analóg a valóságos és a képzeleti műveletek hasonlóságán alapuló reprezentációk, illetve ezek magasabb rendű struktúrákba sémákba szerveződött egységei révén történik.

A téri-vizuális információfeldolgozás során az így tárolt téri és vizuális tulajdonságok alak, forma, méret, téri helyzet, szín, stb. Környeiné Gere, Fontos!

Észlelés és tudat Kötetünkben az észlelés tárgyalásakor két olyan fogalom is ismételten felmerül majd, amelynek tisztázása már most szükséges. Ez a két fogalom az észlelés és a felismerés. Kezdjük a felismeréssel.

A téri-vizuális képzeletben a valóságos műveletekkel analóg műveleteket is végre tudunk hajtani. Míg a téri-vizuális mentális képek észleletek, képzetek és műveletek a gondolkodás analógiás, addig a fogalmakkal végrehajtott műveletei annak logikai folyamataiként értelmezhetők.

Ezen analógiás folyamatok különösen az összetett téri struktúrák és a rajtuk végrehajtott műveletek elvégzésében hatékonyak. Shepard, A képi és a fogalmi gondolkodás preferálása kognitív stílusjegy, egyéni sajátosság.

 • A vizuális érzékelés funkciói Az Agyad Elképesztő Képességei!
 • Az észlelés fogalma és funkciói
 • Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből
 • A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere
 • Eszköztár: Lokalizáció Az észlelés, percepció, az érzékletek által felfogott fizikai ingertől az egyénben kialakuló élményig tartó folyamat.

Vannak, akiknek nagyobb szükségük van a szemléletességre és vannak, akik kevésbé preferálják azt. A reprezentációs folyamatokat tekintve vannak, akik a konkrét tartalmakat és az azokon végrehajtott műveleteket, míg vannak, akik ezzel ellentétben az absztrakt tartalmakat és a rajtuk elvégzett műveleteket részesítik előnyben.

 1. Осознав, что ответ существует, Элвин с легкостью нашел - Я вижу, на что ты хочешь намекнуть мне, - сказал он Хедрону.
 2. Hogyan lehet visszanyerni a sérült látást
 3. Refrakciós hiba myopia hyperopia astigmatizmus

A tanulás eredményességét kognitív szempontból nem csak az értelmi képességek fejlettsége, hanem az észlelés és az emlékezés minősége is nagyban befolyásolják. Az észlelésben ugyancsak jelentős egyéni eltérések figyelhetők meg, ami megnyilvánulhat a vizuális funkciók alaklátás, formaérzékelés, térészlelés minőségbeli és az észlelési sebesség téri-vizuális hasonlóságok vagy különbözőségek gyors felismerése különbözőségében.

Az észlelés minősége nem csak az információfelvételben játszik nagy szerepet, hanem a képzeleti műveletekben is, ugyanis azok az a vizuális érzékelés funkciói műveletek absztraktabb szinten való megismétléseként is értelmezhetők analógiás kapcsolatrendszer.